Kategórie

Ponuka kategórií

 

 AKČNÉ PONUKY 

 KONTAKT


ZÁKAZNÍCKA PODPORA

 0904 989 466

         PO - PIA 9-17hod. 
  

 shop@eva-s.eu

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti SYNKRONIZED s.r.o. so sídlom Rybná 716/24 - 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO 27168646, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na registrovom súde v Prahe oddiel C, vložka 101534, (ďalej ako "predávajúci") pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na internetovej adrese www.eva-s.eu


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v zmysle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. (Ďalej ako "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti a / alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke na internetovej adrese www.eva-s.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.eva-s.eu (ďalej ako "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.3. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom sa rozumie osoba uvedená v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.
1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť či doplňovať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej ako "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.

2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej pre účely objednanie tovaru a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Správca údajov je povinný spracovať iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s týmto zákonom. Ak je to nevyhnutné, osobné údaje aktualizuje. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní používateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadne osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do používateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do používateľského účtu kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru nákladov na navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, predovšetkým informácie o:
          3.4.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
          3.4.2 kupujúcim požadované predávajúcim;
          3.4.3 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
          3.4.4 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
V objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jeho dodaním (ďalej spoločne ako "objednávka").
3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU". Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a ich neoddeliteľnými súčasťami, ktorými sú ich prílohy "Reklamačný poriadok" a "Doručenie tovaru a spôsoby platby" a "Prevzatie tovaru od prepravnej služby "a "Ochrana osobných údajov", a ich obsahom, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom k okamihu odoslania objednávky.
3.6. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej ako "elektronická adresa kupujúceho"). Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenie objednávky na elektronickú adresu kupujúceho .
3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť podľa svojho uváženia s kupujúcim akoukoľvek kúpnu zmluvu.
4.0. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní obchodu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok dostupné na webovej stránke a nazvané ako "Doručenie tovaru a spôsoby platby".
4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.9 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené v všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovaru, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kde nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci spotrebiteľ právo v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote do 14. dňa od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim na webových stránkach predávajúceho www.eva-s.eu  TU alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho  shop@eva-s.eu.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.5. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti nákupnú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.9. S výnimkou prípadov, keď sa výslovne odsúhlasí odstúpenie, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodanie tovaru alebo služieb, ktorých náklady závisia od rozdielov na finančných trhoch bez ohľadu na vôľu obchodníka a ktoré sa môžu vyskytnúť počas ochrannej lehoty,
c) o dodávke alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od presunov finančných trhov nezávisle od vôle podnikateľa,
d) o dodanie tovaru, ktoré bolo upravené, ako si to spotrebiteľ želá alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nezvratne zmiešaný s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonávané na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to neplatí v prípade následného vykonania nevyžiadaných opráv alebo dodania iných náhradných dielov, ako sú požadované opravy,
g) o dodávke tovaru v uzavretých obaloch, ktoré spotrebiteľ odstránil z obalu a z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený,
h) o dodávke zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak porušili svoje pôvodné obaly,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovanie, dopravě, stravovanie alebo činnosti vo voľnom čase, ak dodávateľ poskytne takéto služby v stanovenej lehote,
k) verejnou dražbou podľa zákona o verejných dražbách alebo
l) o dodánie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje predovšetkým na erotický tovar, spodnú bielizeň, plavky apod., u ktorého došlo k porušeniu originálneho obalu, prípadne pečate (ak je tovar alebo jeho obal opatren pečaťou).
Prosíme, musíte brať na vedomie, že erotický tovar, spodná bielizeň, plavky apod., sú svojím charakterom veľmi špecifické tovary a nemôžu byť hlavne z hygienických dôvodov vrátené alebo vymenené. Tovar bez balenia alebo s poškodeným obalom je nepredajné. Ako zákazník byste tiež nechceli, aby Vám bol predán alebo dodán tovar bez balenia alebo dokonca použitý.
5.10. V prípade, že kupujúci je podnikateľom, uplatnia sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, o odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6. DOPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU
6.1. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto druhom prepravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, podľa kúpnej zmluvy je kupujúci povinný prevziať tovar po doručení.
6.3. Ak je z dôvodu potreby kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo akýmkoľvek iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodávkou tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu. Podpisom dodacieho listu dopravcu, kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru je v súlade so všetkými zmluvnými podmienkami a akékoľvek následné reklamácie týkajúce sa porušenia zásielky nemožno brať do úvahy. V prípade porušenia obalu, ktorý uvádza neoprávnený vstup do zásielky, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu.
6.5. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v preprave tovaru sa riadia osobitnými dodacími podmienkami v dokumente "Doručenie tovaru a spôsoby platby" v sekcii Prevzatie tovaru od prepravnej služby.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 21177 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634 / 1992Sb., o ochrane spotrebiteľa, vo znenie neskorších predpisov).
7.2 Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci je predovšetkým zodpovedný kupujúcemu, že v čase kúpy a prevzatí tovaru:
                7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca 
opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na                                                            základe reklamy nimi vykonávané.
                7.2.2. tovar zodpovedá účelu, na ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa obvykle používajú tovary tohto druhu.
                7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené
podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
                7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
                7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobné jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.
7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť "Reklamačný poriadok" predávajúceho.
7.7 Práva a povinnosti ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho sa nevzťahujú na darčeky poskytnuté zdarma kupujúcemu. Ak poskytne predávajúcemu kupujúcemu darček zdarma a kupujúci tento darček prijme, jeho prijatím sa kupujúci vzdáva práva uplatňovať na predávajúcim zodpovednosť za vady, vrátane záručnej zodpovednosti.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
8.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
8.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolou vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.8. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
9.1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
9.1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb s ohľadom na spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je SYNKRONIZED s.r.o., IČO 27168646, so sídlom Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Mesto, PSČ: 110 00 (ďalej len: "správca" alebo "predávajúci").
9.1.2 Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 14/27, 120 000, Praha 2 - Vinohrady
Email: shop@eva-s.eu
Telefón: +420 777 333 309
9.1.3 Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickéj, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
9.1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese shop@eva-s.eu
9.2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
9.2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru "cookie".
9.2.3 Správca spracováva Váš email, ak ste ho zadal/a pre účely použitia funkcie Strážny pes - zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení skladovosť
9.2.4 Ak ste sa prihlásil/a k odberu nášho newsletteru, Správca potom spracováva Vašu emailovú adresu a časový záznam, kedy k súhlasu so zasielaním komerčných ponúk vzťahujúcich sa k tovaru ponúkanému v eshope www.eva-s.eu došlo.
9.3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
9.3.1 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
- oprávnený záujem Správca spočívajúci v komunikácii s potenciálnym zákazníkom / návštevníkom stránky po vyplnení kontaktného formulára,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej         spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
9.3.2 Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správca plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
- štatistické a analytické spracovanie návštevnosti.
9.3.3 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskyto/a svoj výslovný súhlas.
9.4. DOBA UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
9.4.1 Správca uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
9.4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
9.5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
9.5.1 Príjemcovia osobných údajov sú tiež osoby a spracovatelia:
a) podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy
- Poskytovateľ prepravnej služby Česká pošta s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
- Poskytovateľ prepravnej služby Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Poskytovateľ prepravnej služby Uloženka s.r.o., so sídlom Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
b) zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
c) zaisťujúce marketingové služby.
- Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
d) zaisťujúce zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
- Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
- Poskytovateľ služby Zboží.cz, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
9.5.2 Okrem už uvedených osobných údajov sa vyššie uvedený súhlas kupujúceho taktiež vzťahuje na dáta vzniknutá pri prehliadaní stránok webového rozhrania generovaná pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Táto remarketingové dáta ukladáme po dobu 365 dní.
9.5.3 Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
9.6. VAŠE PRÁVA
9.6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
- právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 21 GDPR
9.6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
9.7. PODMIENKY ZABEZPEČENIE ÚDAJOV
9.7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
9.7.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.
9.7.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
9.8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
9.8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámen/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
9.8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
9.8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

10. DORUČOVANIE
11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
11.2. Správa je doručená:

                11.2.1 v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
                11.2.2 v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
                11.2.3 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku                                                              prevziať) zásielku prevziať,
                11.2.4 v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu                                      zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom tzn. platnými zákonmi Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty shop@eva-s.eu, telefón +421 904 989 466

Vo Prahe dňa 28.5.2018

 Tieto obchodné podmienky platia a sú účinné od 28.5.2018

 


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.