OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 

Warunki handlowe spółki Gifts service s.r.o. z siedzibą na ul. Národní 524, 407 47 Varnsdorf, REGON: 01950452, firma jest zarejestrowana w rejestrze handlowym przy sądzie w Ústí nad Labem pod numerem C41348, (dalej jako „Sprzedający”) jako Sprzedająca towar za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego na stronie internetowej www.eva-s.eu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Warunki handlowe (dalej jako „Warunki handlowe”) Sprzedającego określają na zasadzie przepisu § 1751 ustawy nr 89/2012 Dziennika Ustaw (Sbírka zákonů), (dalej jako „Kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązku stron umowy powstałe w związku i/lub na zasadzie umowy sprzedaży (dalej jako „Umowa sprzedaży”) zawieranej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub osobą prawną (dalej jako „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.eva-s.eu, za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej jako „Interfejs sklepu internetowego”).
1.2. Warunki handlowe dalej określają prawa i obowiązki stron umowy przy wykorzystywaniu strony internetowej Sprzedającego pod adresem www.eva-s.eu (dalej jako „Strona internetowa”) i dalsze związane z tym stosunki prawne
1.3. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar zakupić towar od Sprzedające, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamówieniu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania swojego zawodu.
1.4. Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca. Konsumentem jest każda osoba, która poza ramą działalności gospodarczej lub poza ramą wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub z nim inaczej prowadzi negocjacje. Jako przedsiębiorcę rozumie się osobę przedstawioną w przepisie § 420 i 421 Kodeksu cywilnego.
1.5. Postanowienia odmienne od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia odmienne uzgodnione w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo wobec postanowień warunków handlowych.
1.6. Postanowienia warunków handlowych są nieoddzielną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i Warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
1.7. Brzmienie warunków handlowych Sprzedający może zmienić lub uzupełnić w odpowiednim zakresie, nie ma to wpływu na prawa i obowiązki powstałe na okres działania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego wykonanej na Stronie internetowej Kupujący może korzystać z interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towar ze swojego interfejsu użytkownika (dalej jako „Konto użytkownika”). W przypadku kiedy umożliwia to Interfejs sklepu internetowego, Kupujący może wykonać zamówienie bez rejestracji.
2.2. W celu rejestracji Kupującego na Stronie internetowej, korzystania z niej przez Kupującego i dalej w celu zamówienia towaru i zawarcia, wypełnienia umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany udzielić Sprzedającemu w wymaganym przez Sprzedającego zakresie pełne i prawdziwe dane dotyczą Kupującego, które ze względu na swój charakter mogą być osobistymi danymi Sprzedającego. Kupujący przy jakiejkolwiek zmianie danych jest zobowiązany zaktualizować dane przedstawione w koncie użytkownika. Administrator danych jest zobowiązany przetwarzać tylko dokładne dane osobiste, które uzyskał w zgodzie z tym prawem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego lub osobę trzecią w wyniku naruszenia zobowiązań Kupującego według artykułu 2.2 Warunków handlowych.
2.3. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Uprawniony dostęp do Konta użytkownika możliwy jest jedynie po podaniu nazwy użytkownika i hasła Kupującego na Stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany zachować w tajemnicy i nie udzielać żadnej osobie trzeciej swojej nazwy użytkownika i hasła. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek nie uprawniony dostęp do Konta użytkownika lub jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z nieuprawnionym dostępem do nazwy Konta użytkownika Kupującego.
2.4. Kupujący nie jest upoważniony do umożliwienia korzystania z Konta użytkownika osobom trzecim.
2.5. Sprzedający może zlikwidować Konto użytkownika,  zwłaszcza w przypadku, kiedy Kupujący nie wykorzystuje swojego konta dłużej niż 3 lata, lub w przypadku, kiedy Kupujący naruszy swoje obowiązki wypływające z umowy sprzedaży (łącznie z warunkami handlowymi)
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika nie musi być dostępne bez przerwy, zwłaszcza z uwzględnieniem koniecznej konserwacji wyposażenia software i hardware, ewentualnie koniecznej konserwacji wyposażenia hardware i software osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Wszelka prezentacja towaru umieszczona w Interfejs sklepu internetowego ma charakter informacyjny a Sprzedający nie jest zobowiązany do zawrcia umowy sprzedaży, która dotyczy tego towaru. Przepis § 1732 ustęp 2 Kodeksu cywilnego nie będzie zastosowany.
3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o towarze, razem z ceną oferowanego pojedynczego produktu, kosztami zwrotu produktu, jeżeli produkt ze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową. Ceny oferowanych towarów są przedstawione razem z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów pozostają ważne na okres, do kiedy  są wyświetlane w Interfejsie sklepu internetowego. Tym postanowieniem nie jest ograniczona możliwość Sprzedające do zawarcia umowy sprzedaży w indywidualnie uzgodnionych warunkach. Wszelkie oferty sprzedaży umieszone w Interfejsie sklepu internetowego są niezobowiązujące i Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży dotyczącej oferowanego towaru.
3.3. Interfejs sklepu internetowego zawiera także informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru.
3.4. W celu zamówienia produktu Kupujący wypełni formularz zamówienia w Interfejs sklepu internetowego, przede wszystkim informacje o:
3.4.1 zamawianym towarze (zamawiany produkt Kupujący „włoży” do elektronicznego koszyka zakupów w Interfejs sklepu internetowego)
3.4.2 Kupującym wymagane przez Sprzedającego
3.4.4 informacje o kosztach związanych z dostarczeniem produktu
W zamówieniu będzie zawsze podana informacja o całkowitej cenie kupowanego towaru i kosztach związanych z jego dostarczeniem (dalej razem jako „Zamówienie”)
3.5 Przed odesłaniem zamówienia Sprzedającemu Kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które Kupujący wpisał do zamówienia, również z uwzględnieniem możliwości Kupującego do kontrolowania i poprawiania błędów powstałych przy podawaniu danych do zamówienia. Zamówienie do Sprzedającego Kupujący odeśle klikając na przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”. Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami handlowymi i ich nieodłącznymi częściami, którymi są ich załączniki „Procedura reklamacji”, „Wysyłka towaru i metody płatności”, „Odbiór zamówienia od przewoźników” i ich zawartością, i że zgadza się z nimi w brzmieniu obowiązującym i działającym w momencie wysłania zamówienia.
3.6 Kupujący oświadcza, że dane przedstawione w zamówieniu są poprawne, pełne i prawdziwe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pośle Kupującemu potwierdzenie tego zamówienia pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „Adres elektroniczny Kupującego”). Kupujący otrzyma również kopię warunków handlowych jako załącznik do potwierdzenia zamówienia na Adres elektroniczny Kupującego.
3.7. Sprzedający ma zawsze prawo w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, zakładanych kosztów przewozu) poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie)
3.8. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie doręczenia potwierdzenia Sprzedającego o przyjęciu zamówienia (akceptacji), które jest wysłane przez Sprzedającego Kupującemu pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Kupującego.
3.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia jakiejkolwiek umowy sprzedaży z Kupującym według własnego uznania.
4.0. Kupujący zgadza się na wykorzystanie środków komunikowania na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty powstałe Kupującemu przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa sam, przy czym koszty te nie różnią się od podstawowych stawek.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Wszystkie ceny towarów są umowne. W Interfejs sklepu internetowego są zawsze aktualne i obowiązujące ceny. Ceny są ostateczne, to jest razem z VAT, ewentualnie wszystkich kolejnych podatków i opłat, które musi konsument zapłacić aby zyskać towar, nie dotyczy to ewentualnych opłat za przewóz i tym podobne.
4.2 Ewentualne ceny promocyjne obowiązują do wyprzedania zapasów przy podaniu ilości promocyjnego towaru lub na określony czasowo okres.
4.3 Cenę produktu i ewentualne koszty związane z dostarczeniem produktu według umowy sprzedaży Kupujący może pokryć Sprzedającemu sposobami przedstawionymi w dodatku tych warunków handlowych dostępnym na Stronie internetowej nazwanym jako „Wysyłka towaru i metody płatności
4.4 Razem z ceną kupna Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu także koszty związane z zapakowaniem i dostarczeniem towaru po uzgodnionej stawce. Jeśli nie są wyraźnie przedstawione inaczej, jako cenę kupna rozumie się również koszty związane z dostarczeniem towaru.
4.5 W przypadku płatności w gotówce lub v przypadku płatności za pobraniem cena kupna jest płatna przy odebraniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna do 10 dniu od zawarcia umowy sprzedaży.
4.6. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany pokryć cenę kupna razem z przedstawieniem symbolu wariabilnego płatności. W przypadku bezgotówkowej płatności zobowiązanie Kupujące do pokrycia ceny kupna jest spełnione w momencie przypisania odpowiedniej sumy na konto Sprzedającego.
4.7. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy ze strony Kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (artykuł 3.7.), poprosić o pokrycie całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. Przepis § 2119 ustęp 1 Kodeksu cywilnego nie będzie zastosowany.
4.8 Ewentualne obniżki cen produktów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być wzajemnie łączone.
4.9. Jeśli jest to zwyczajem w kontakcie handlowym lub jeśli jest to określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy dotyczący płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedający nie jest podatnikiem VAT. Dokument podatkowy zostanie wydany przez sprzedawcę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle go drogą elektroniczną na Adres elektroniczny Kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że według przepisu § 1837 Kodeksu cywilnego, między innymi nie można odstąpić od umowy sprzedaży o dostarczeniu towaru, który był przygotowany według życzenia Kupującego lub dla jego osoby, od umowy sprzedaży o dostarczeniu towaru, który łatwo ulega popsuciu się, jak również towaru, który został po dostarczeniu bezpowrotnie zmieszany z innym towarem, od umowy sprzedaży o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument z opakowania wyjął i z powodów higienicznych nie można jego zwrócić i od umowy sprzedaży o dostarczeniu nagrania obrazu lub dźwięku lub programu komputerowego, jeśli naruszył ich pierwotne opakowanie.
5.2. Jeśli nie chodzi o przypadek przedstawiony w artykule 5.1. warunków handlowych lub inny przypadek, gdzie nie można odstąpić od umowy sprzedaży, Kupujący konsument ma prawo w zgodzie z przepisem § 1829 Kodeksu cywilnego odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od odebrania towaru, przy czym w przypadku, kiedy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostarczenie kilku części, okres ten trwa od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać wysłane Sprzedającemu w terminie do 14 dni od odebrania towaru. Do odstąpienia od umowy Kupujący może wykorzystać wzorowy formularz do odstąpienia od umowy udostępniony przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sprzedającego www.eva-s.eu - TUTAJ lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie Odstąpienie od umowy sprzedaży Kupujący może posłać między innymi na adres SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego shop@eva-s.eu.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy według artykułu 5.2. warunków handlowych umowa sprzedaży jest anulowana od początku. Towar musi być zwrócony Sprzedającemu do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Towar musi być zwrócony Sprzedającemu w nieuszkodzonym stanie i niezużyty i jeśli jest to możliwe, w pierwotnym opakowaniu. Kupujący odpowiada Sprzedającemu jedynie za obniżenie wartości towaru, które powstało w wyniku obchodzenia się z tym towarem inaczej, niż jest niezbędne się z nim obchodzić ze względu jego charakter i właściwości. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, również w przypadku, kiedy towar nie może być ze względu na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy według artykułu 5.2. warunków handlowych Sprzedający zwróci środki pieniężne  przyjęte od Kupującego najpóźniej do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, w formie bezgotówkowej na konto określone przez Kupującego.
5.5. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczeń udzielonych Kupującym już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile zgadza się na to Kupujący i nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Jeśli Kupujący wycofa się z umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci lub nie udowodni, że wysłał towar Sprzedającemu.
5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towar zwrócony przez Kupującego jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający ma prawo do żądania odszkodowania od Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do naliczenia prawa do pokrycia szkody wobec prawa Kupującego do zwrócenia ceny kupna.
5.7. W przypadkach, kiedy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży według przepisu § 1829 ustęp 1 Kodeksu cywilnego  Sprzedający ma także prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy sprzedaży, i to aż do czasu odebrania towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę kupna bez niepotrzebnej zwłoki, w formie bezgotówkowej na konto określone przez Kupującego.
5.8. Jeśli do towaru jest dołączony prezent dla Kupującego, umowa darowizny między Sprzedającym i Kupującym jest zawarta z klauzulą rozwiązania umowy, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci ważność prezentu a Kupujący jest zobowiązany razem z towarem zwrócić Sprzedającemu podarowany prezent.
5.9. Z wyjątkiem przypadków, gdy odstąpienie od umowy jest jednoznacznie uzgodnione, konsument nie może odstąpić od umów:
a) o świadczeniu usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem okresu na odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta, że w tym przypadku nie ma prawa odstąpić od umowy,
b) o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli przedsiębiorcy, i do których może dojść w okresie odstąpienia od umowy,
c) o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni, a ich cena zależy od wahań rynków finansowych niezależnych od woli przedsiębiorcy
d) o dostawie towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego osoby,
e) o dostarczeniu towaru, który łatwo ulega popsuciu, jak również towaru, który po dostarczeniu został bezpowrotnie zmieszany z innym towarem,
f) o naprawie lub konserwacji wykonanej na miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to późniejszego wykonania napraw innych niż wnioskowane lub dostaw innych niż wnioskowane części zamiennych,
g) o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z powodów higienicznych nie można go zwrócić,
h) o dostawie nagrania dźwięku lub obrazu lub programu komputerowego, jeśli zostało naruszone ich pierwotne opakowanie,
i) o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,
j) o zakwaterowaniu, transporcie, żywieniu lub wykorzystaniu wolnego czasu, jeśli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym czasie,
k) zawartej na podstawie aukcji publicznej na podstawie prawa o aukcjach publicznych, lub
l) o dostawie treści cyfrowych, jeśli nie były dostarczone na  fizycznym nośniku danych i zostały dostarczone z uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca, przed zawarciem umowy, oświadczył konsumentowi że nie ma prawa odstąpić od umowy w takim przypadku.
Prawo na odstąpienie od umowy nie dotyczy przede wszystkim towarów erotycznych, bielizny, kąpielówek i tym podobnych, u którego doszło do naruszenia oryginalnego opakowania, ewentualnie pieczęci (jeśli towar lub jego opakowanie jest opatrzone pieczęcią).
Prosimy wziąć pod uwagę, że towary erotyczne, bielizna, kąpielówki i tym podobne, ze względu na swój charakter są bardzo specyficznym towarem i nie mogą być zwrócone lub wymienione głównie z powodów higienicznych. Towary bez opakowania lub z naruszonym opakowaniem nie mogą być również przedmiotem dalszej sprzedaży.
5.10. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą, stosowne postanowienia Kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu są stosowane w celu odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. TRANSPORT, DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
6.1. Sposób dostawy towarów określa Sprzedający, jeżeli w umowie sprzedaży nie jest inaczej ustalone. W przypadku, gdy sposób transportu jest uzgodniony na specjalne żądanie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
6.2. Jeśli Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową sprzedaży nabywca jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.
6.3. W przypadku, gdy ze względu na potrzebę Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z wielokrotną dostawą towarów albo kosztów związanych z inną metodą dostawy.
6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru a w przypadku jakichkolwiek usterek, powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. Poprzez podpisanie listu przewozowego przewoźnika Kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełnia wszystkie warunki i należności a wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, Kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika.
6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron przy transporcie towaru określają specjalne warunki przewozu w dokumencie „Wysyłka towaru i metody płatności” w sekcji Odbiór zamówienia od przewoźników

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA
7.1. Prawa i obowiązki stron dotyczące wadliwego działania towaru są regulowane przez odpowiednie i ogólnie wiążące przepisy prawa (w szczególności przepisy od § 1914 aż do 1925, § 2099 aż do 221177 oraz § 2161 aż do 2174 Kodeksu cywilnego i ustawa nr 634/1992 Dziennika Ustaw [Sbírka zákonů], o ochronie konsumentów w brzmienie późniejszych przepisów).
7.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że towar przy odbiorze nie ma wad. W szczególności Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, że w momencie, kiedy Kupujący odbierze towar:
7.2.1. towar ma właściwości, które uzgodniły strony, a jeśli brakuje umowy, ma takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub które Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklam.
7.2.2. towar nadaje się do przeznaczenia, na który sprzedawca wskazuje lub do którego zwykle używane są towary tego rodzaju.
7.2.3. towar odpowiada jakości lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały ustalone na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze
7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawnych.
7.3. Postanowienia przedstawione w artykule 7.2. warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższych cenach ze względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, towarów używanych dla wady odpowiadającej stopniu używania towaru lub zużycia, które towar miał przy odebraniu przez Kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.
7.4 Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od odbioru nastąpi usterka, towar uważa się za wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący ma prawo wykorzystać prawa od wad, które występuje w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych przez dwadzieścia cztery miesiące od odebrania.
7.5 Prawo od wadliwego działania Kupujący wykorzystuje na adresie SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00), na którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwzględnieniem sortymentu sprzedawanego towaru.
7.6 Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady może określać "Procedura reklamacji" Sprzedającego.
7.7. Prawa i obowiązki dotyczące odpowiedzialności za wady sprzedawcy nie dotyczą prezentów dostarczonych bezpłatnie Kupującemu. Jeśli Sprzedający daje prezent Kupującemu nieodpłatnie, a Kupujący przyjmuje ten prezent, poprzez jego przyjęcie Kupujący zrzeka się prawa domagania się odpowiedzialności wobec Sprzedającego, razem z odpowiedzialnością gwarancyjną.

8. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
8.1. Kupujący nabywa na własność towar poprzez zapłacenie całej ceny kupna towaru.
8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne składniki tworzące Interfejs sklepu internetowego (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawami autorskimi. Kupujący zobowiązuje nie angażować się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby umożliwić jemu lub osobom trzecim manipulowanie lub niezgodne z prawem użycie oprogramowania lub innych składników składających się na Interfejs sklepu internetowego.
8.3. Kupujący nie jest upoważniony podczas korzystania z Interfejsu sklepu internetowego do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych praktyk, które mogłyby  mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Interfejsu sklepu internetowego. Interfejs sklepu internetowego może być używany tylko w takim zakresie, który nie jest kosztem praw innych klientów Sprzedającego i jest zgodny z jego przeznaczeniem.
8.4. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w odniesieniu do Kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 litera e) kodeks cywilny.
8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich na witrynie internetowej lub korzystania ze Strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
8.6. Pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich z umowy sprzedaży zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: CZ 000 20 869, strona internetowa: www.coi.cz
8.7. Sprzedający ma prawo sprzedawać towary na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową wykonuje w ramach swojej działalności odpowiedni Urząd Indywidualnej Działalności Gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych jest prowadzony przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje w wyznaczonym zakresie między innymi nadzór nad dotrzymywaniem ustawy nr 634/1992 Dziennika ustaw (Sbírka zákonů), o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów
8.8. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w sensie § 1765 ustęp 2 Kodeksu cywilnego.

9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administrator danych osobowych
9.1.1 Administratorem danych osobowych jest SYNKRONIZED sp. z o.o., z siedzibą ul. Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, numer REGON: 27168646, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 101534 (zwana dalej „administrator“/„przetwórca“/ „firma“). Administrator oświadcza, że ​​wszystkie dane przetwarzane przez administratora są ściśle poufne. Administrator traktuje je zgodnie z prawem krajowym i unijnym w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
SYNKRONIZED sp. z o.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
Numer telefonu: +420 777 333 309; adres e-mail: shop@eva-s.eu
9.1.2 Administrator zbiera, przechowuje i wykorzystuje Państwa dane osobowe w rozumieniu ustawy nr 110/2019 Dz. U., o przetwarzaniu danych osobowych (dalej „ustawa o przetwarzaniu danych osobowych”), konkretnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 4. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /ES (dalej tylko „rozporządzenie GDPR”). Poszczególne cele, dla których administrator przetwarza dane osobowe, są dalej zdefiniowane.
9.1.3 Administrator zbiera te dane osobowe i za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem "www.eva-s.eu"

9.2. Gromadzenie danych, przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych osobowych
9.2.1 Jeżeli od podmiotu danych otrzymaliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stało się to w jednym z następujących celów:

 • podmiot danych zamówił towar czy usługi na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem e-maila;

 • podmiot danych zapisał się do odbioru newslettera;

 • podmiot danych chce skorzystać z funkcji "pilnowanie produktu" - wysyłanie powiadomienia e-mail, gdy tylko stan magazynowy ulegnie zmianie;

 • podmiot danych skontaktował się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego;

 • podmiot danych korzysta z naszej strony internetowej.

9.2.2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej, którą firma SYNKRONIZED sp. z o.o. jest w stanie zidentyfikować. Jeżeli dojdzie do zmiany danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
9.2.3 Dane osobowe to przede wszystkim (ale nie tylko):

 • dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, pesel lub data urodzenia, NIP, REGON, miejsce zamieszkania, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adres do faktury, dane bankowe;
 • dane kontaktowe, takie jak np.: miejsce zamieszkania (lub adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail, adresy sieci społecznościowych;
 • inne dane: takie jak informacje uzyskane za pomocą plików cookie, adres IP (identyfikator sieciowy), w tym typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba wejść na stronę internetową i inne podobne informacje

9.2.4  Cele przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja stosunku umownego oznacza: stosunki między podmiotem danych i administratorem powstałe na podstawie zamówienia, rejestracji, na podstawie zawartej umowy itd.;
 • Wysyłanie ofert biznesowych oraz oferta produktów i usług oznacza: wysyłanie ofert biznesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem), pocztą lub telefonicznie;
 • Cele rachunkowo-podatkowe oznaczają: prowadzenia księgowości w rozumieniu przepisów księgowych i podatkowych;
 • Personalna, administracja płac oznacza: zawieranie umów o pracę, realizacja płac, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z ustawą nr 262/2006 Dz. U., Kodeks pracy, nr 582/1991 Dz. U., organizacja i realizacja zabezpieczenia społecznego, nr 48/1997 Dz. U., O publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw z tym związanych;
 • Cele statystyczne oznaczają: zanonimizowane wykrywanie ruchu na stronie, monitorowanie ilości przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie internetowej, rodzaju urządzenia, z którego wchodzicie na serwis. Zbieramy dane, aby podnosić jakość świadczonych usług i oferować klientom odpowiednie treści;
 • Wyświetlanie reklam to: wyświetlanie reklam w serwisie internetowym na podstawie statystycznie określonych preferencji klientów;
 • Uzasadniony interes oznacza: skuteczną obronę w przypadku sporu. Istnieje również prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu w celu zapobiegania oszustwom (np. ocena ryzyka związanego z zawieraniem umów), marketingu bezpośredniego (np. oferowania odpowiednich usług obecnym klientom), przekazywania danych osobowych w ramach grupy firm do wewnętrznych celów administracyjnych, zgłaszania przestępstw i przekazywania danych osobowych do odpowiednich organów, zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji. Ta lista jest tylko przykładem;
 • Pełnienie innych zobowiązań prawnych oznacza: dostarczanie informacji organom aktywny w postępowaniach karnych, przekazywanie informacji innym organom publicznym i tym podobne.

9.3. Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych
9.3.1 Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do zapewnienia wszelkich praw i obowiązków wynikających ze wzajemnych działań prawnych, przynajmniej przez okres realizacji zamówienia, handlu, usług itp., a także przez okres, na jaki osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę administratorowi. W przypadku cofnięcia zgody nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. W przeciwnym razie czas przetwarzania wynika z celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane lub jest określony przepisami prawa.
9.3.2 Dane osobowe podmiotu są administratorem przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Administrator jest uprawniony do automatycznego przetwarzania niektórych informacji, na przykład do tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie.
9.3.3 Wszelkie dane osobowe pozyskane od klientów wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. W zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub innych obowiązków jesteśmy uprawnieni do przekazywania  danych osobowych klienta innym osobom, takim jak przewoźnicy, instytucje płatnicze, organy państwowe lub inne osoby zaangażowane w wykonanie umowy lub naszych zobowiązań.
9.3.4 Odbiorcami danych osobowych są również osoby i podmioty:
a) zaangażowane w dostawę towarów / świadczenie usług / realizację płatności w ramach umowy
- Dostawca usług transportowych Zásilkovna s.r.o., z siedzibą Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praga 9
- Dostawca usług transportowych Uloženka s.r.o., z siedzibą na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praga 4
b) zapewniające świadczenie usług obsługi sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
c) zapewniające świadczenie usług marketingowych
- Dostawca usług Faceboook Ads, obsługiwany przez Facebook Inc., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Dostawca usługGoogle AdWords, obsługiwany przez Google Inc., pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
- Dostawca usług Sklik, obsługiwanej przez Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00, Praga 5
d) zapewniające wysyłanie ankiet w celu określenia zadowolenia klienta
- Dostawca usługi Heureka, obsługiwanej przez Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą pod adresem Karolinská 650/1, 186 00, Praga 8-Karlín
- Dostawca usług Zboží.cz, obsługiwanych przez Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00, Praga 5

9.3.5 Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

9.4. Prawa podmiotu danych 
9.4.1 Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa wynikające z przepisów prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie. Chodzi o:
9.4.1.1 Prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z którym masz prawo do uzyskania informacji od administratora, czy administrator przetwarza twoje dane osobowe. Administrator jest zobowiązany do udzielenia ci tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy art. 15 rozporządzenia GDPR. Administrator ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
9.4.1.2 Prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z którym masz prawo do żądania edytowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych. Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo żądać ich usunięcia. Jeżeli nie chcesz żądać usunięcia danych osobowych, a jedynie czasowo ograniczyć ich przetwarzanie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania.
9.4.1.3 Prawo do żądania wyjaśnień, jeśli podejrzewasz, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest niezgodne z prawem;
9.4.1.4 Prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
9.4.1.5 Więcej informacji na temat prawa do przenoszenia danych, tj. prawa do uzyskania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przekazanych administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, można uzyskać w art. 20 GDPR;
9.4.1.6 Prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Administrator zaprzestaje przetwarzanie bez zbędnej zwłoki, chyba że wykaże, że istnieje prawnie uzasadniony interes / powód przetwarzania, który przeważa nad interesem osoby, której dane dotyczą, jej prawami lub wolnościami.
9.4.1.7 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

9.5. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
9.5.1 Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
9.5.2 Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności zabezpieczenia dokumentów fizycznych, zabezpieczenia techniczne repozytoriów danych, szyfrowanie, programy antywirusowe, kopie zapasowe i inne.
9.5.3 Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

9.6. Pliki cookie
9.6.1 Zgodnie z postanowieniami art. 89 ustawy nr 127/2005 Dz. U., o komunikacji elektronicznej informujemy, że strony te wykorzystują do swojej działalności pliki cookie, tj. przetwarzamy Państwa pliki cookies, w tym stałe.
9.6.2 Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które witryna wysyła do Państwa przeglądarki. Umożliwiają one stronie internetowej zapisywanie informacji o Państwa wizycie, takich jak wybrany język, ustawienia przeglądarki i preferencje. Kolejna wizyta na stronie może być dla Państwa łatwiejsza i przyjemniejsza. Pliki cookie są ważne, ponieważ bez nich przeglądanie Internetu byłoby znacznie trudniejsze. Pliki cookie usprawniają doświadczenie użytkownika, a także służą do rozróżnienia poszczególnych użytkowników, umożliwiają lepsze korzystanie z naszej strony internetowej i dostosowanie jej zawartości do Państwa potrzeb. Pliki cookie są używane przez prawie każdą witrynę internetową na świecie.
9.6. 3 Na stronie internetowej administrator może stosować sesyjne (czyli tymczasowe) pliki cookie, które pozwalają nam na powiązanie Państwa indywidualnych czynności podczas przeglądania naszej strony. Po otwarciu okna przeglądarki te pliki są aktywowane i dezaktywowane po zamknięciu okna przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i wszystkie te pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto administrator serwisu może wykorzystywać stałe pliki cookie, które pomagają nam zidentyfikować Państwa komputer w przypadku ponownego odwiedzenia naszego serwisu. Kolejną zaletą stałych plików cookie jest to, że pozwalają nam dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb.
9.6.4 Pliki cookie używane przez witrynę internetową to:

1. pliki cookie administratora - te pliki cookie są przypisane do domeny naszego serwisu; są to niezbędne i wydajnościowe pliki cookie, mogą być tymczasowe lub trwałe;

 • niezbędne pliki cookies - umożliwiają poruszanie się po serwisie i korzystanie z podstawowych funkcji, w żaden sposób nie identyfikują klienta i nie chodzi o dane osobowe;
 • wydajnościowe pliki cookies - służą do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba odwiedzin, czas spędzony na interfejsie WWW itp.); dane uzyskane przez te pliki cookie są anonimowe;

2. pliki cookie stron trzecich - te pliki cookie są przypisane do innej domeny niż domena naszej witryny, nawet jeśli jesteście na naszej stronie; te pliki cookie pozwalają nam analizować naszą stronę internetową i wyświetlać dostosowane reklamy; są to funkcjonalne pliki cookie oraz ukierunkowane i reklamowe pliki cookie;

 • funkcjonalne pliki cookie - służą do personalizacji treści poprzez zapamiętanie danych logowania, geolokalizacji itp.; mogą prowadzić do zbierania i przetwarzania danych osobowych;
 • ukierunkowane i reklamowe pliki cookie - wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam na stronach internetowych i poza nimi; za ich pośrednictwem mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Możemy udostępniać informacje o tym, w jaki sposób korzystacie z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie sieci społecznościowych, reklamowym i analitycznym.

 nie używamy jeszcze tych plików cookie

9.6.5 Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie w ustawieniu wstępnym. Przeglądarki internetowe zazwyczaj obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień Państwa przeglądarki prawdopodobnie możesz ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć obsługę poszczególnych plików cookie. Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawienia preferencji dotyczących plików cookie można znaleźć pod poniższymi linkami:

Jeśli nie zezwolisz na używanie plików cookie, niektóre funkcje i strony mogą nie działać tak, jak powinny.

9.6.6 Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na stronie. Udostępniamy informacje o tym, w jaki sposób korzystacie z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na połączenie następujących usług:

 • Google - nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics i ewentualnie innych usług świadczonych przez Google, Inc.
 • Facebook

9.6.7 Aby wyświetlać ukierunkowane reklamy w ramach reklam i sieci społecznościowych na innych stronach internetowych, przekazujemy dane o Państwa zachowaniu na stronie tym sieciom reklamowym i społecznościowym; jednak nie przekazujemy im Państwa danych identyfikacyjnych.

9.7. Informacje i pytania
9.7.1 Osoba, której dane dotyczą, która ma pytania lub prośby związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę lub niejasności dotyczące tych informacji, może skontaktować się z nami pod adresem e-mail: shop@eva-s.eu lub pisemnie na adres: SYNKRONIZED s.r.o, Rumunská 27, 120 00 Praha 2.
9.7.2. Osoba, której dane dotyczą, otrzyma odpowiedź w ustawowym terminie 30 dni. Każdy wniosek musi zawierać wyraźną weryfikację tożsamości osoby, która wysłała zapytanie (np.poprzez urzędowo zweryfikowany podpis) w celu udowodnienia, że ​​jest ona podmiotem żądanych danych. W przypadku, gdy nie możesz jednoznacznie zweryfikować swojego pytania, konieczne będą wówczas osobiste spotkania, podczas których zweryfikowana zostanie tożsamość pytającego, a następnie przekazane zostaną odpowiedzi na pytania.

9.8. Postanowienia końcowe
9.8.1 Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że ​​zapoznała się z warunkami polityki ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
9.8.2 Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na te warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę, potwierdza, że ​​zapoznała się z warunkami zasad ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
9.8.3 Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję warunków zasad ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle nową wersję regulaminu na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą.

10. DORĘCZANIE
10.1. O ile nie uzgodniono inaczej, cała korespondencja dotycząca umowy sprzedaży zostanie dostarczona drugiej stronie umowy w formie pisemnej na pocztę elektroniczną, osobiście lub przez zarejestrowanego dostawcę usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Kupującemu jest dostarczana na adres e-mail podany w jego koncie użytkownika.
10.2. Wiadomość jest dostarczona
10.2.1 W przypadku doręczania pocztą elektroniczną w momencie jej przyjęcia na serwerze poczty przychodzącej, integralność; integralność wiadomości przesłanych pocztą elektroniczną można zabezpieczyć za pomocą certyfikatu,
10.2.2 w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych poprzez przejęcie przesyłki przez adresata,
10.2.3 w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych, także poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do przejęcia przesyłki) odmówi przejęcia przesyłki,
10.2.4 w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora usług pocztowych przez upłynięcie dziesięciu (dni) od złożenia przesyłki i przesłania adresatowi wezwania do odbioru złożonej przesyłki, jeśli dojdzie do złożenia przesyłki u operatora usług pocztowych, również w przypadku, gdy nie dowiedział się o złożeniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Jeśli relacja związana z korzystaniem ze Strony internetowej lub stosunki prawne ustanowione w Umowie Sprzedaży zawierają element międzynarodowy, strony zgadzają się, że relacje są regulowane prawem czeskim, tzn. prawem obowiązującym w Republice Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
11.2. Jeśli jakieś postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, w miejsce nieważnego postanowienia wejdzie w życie postanowienie, którego sens najbardziej zbliży się do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie dotyczy ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
11.3. Umowa sprzedaży, w tym Warunki handlowe, jest przechowywana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
11.4. Załącznik do warunków handlowych tworzy przykładowy formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.
11.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres do korespondencji Gifts service s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 – Vinohrady 120 00, adres poczty elektronicznej shop@eva-s.eu, telefon +420 777 333 309 (+48 502 903 066).

W Pradze dnia 25.5.2018

Te Warunki handlowe obowiązują i są prawomocne od 25.5.2018