VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

Obchodní podmínky společnosti SYNKRONIZED s.r.o. se sídlem Rumunská 14/27 - 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 27168646, společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 101534, (dále jako „prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetové adrese www.eva-s.eu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky") prodávajícího upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jako „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce na internetové adrese www.eva-s.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „webové rozhraní obchodu ").
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eva-s.eu (dále jako „webová stránka") a další související právní vztahy.
1.3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se rozumí osoba uvedená v ust. § 420 a 421 občanského zákoníku.
1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jako „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.
2.2. Pro účely registrace kupujícího na webové stránce, její užívání kupujícím a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v rozsahu vyžádaném prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se kupujícího, které dle své povahy mohou být osobními údaji kupujícího. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Správce údajů je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu anebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle tohoto článku 2.2 obchodních podmínek.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Oprávněný přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webové stránce. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a žádné osobě neposkytnout své uživatelské jméno a heslo a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu anebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, především informace o:
     3.4.1        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
     3.4.2        kupujícím vyžadované prodávajícím;
     3.4.3        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
     3.4.4        informace o nákladech spojených s dodáním zboží
V objednávce bude vždy uvedena informace o celkové ceně kupovaného zboží a nákladech spojených s jeho dodáním (dále společně jako „objednávka").
3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT SE ZÁVAZKEM PLATBY". Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a jejich nedílnými součástmi, kterými jsou jejich přílohy „Reklamační řád" a „Doručení zboží a způsoby platby" a „Převzetí zboží od přepravní služby" a s jejich obsahem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.
3.6. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce jsou správné, úplné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jako „elektronická adresa kupujícího"). Kopii obchodních podmínek obdrží kupující rovněž jako přílohu potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít dle svého uvážení s kupujícím jakoukoliv kupní smlouvu.
4.0. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A JINÉ POPLATKY
4.1. Všechny ceny zboží jsou smluvní. Ve webovém rozhraní obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
4.2. Případné akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v příloze těchto obchodních podmínek dostupné na webové stránce a nazvané jako „Doručení zboží a způsoby platby".
4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojte k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno v obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.0 Pokud je celková částka zboží v košíku při vytváření objednávky nižší než 300,- Kč, k výsledné částce po součtu cen zboží prodávající připočítává manipulační poplatek, který činí 39,- Kč. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kde nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14. dne od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na webových stránkách prodávajícího www.eva-s.eu - ZDE nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@eva-s.eu.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.5. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Pokud kupující provede pouze částečné odstoupení od kupní smlouvy, tzn. vrátí část zboží z objednávky a některé si ponechá, prodávající cenu dopravy, kterou kupující zaplatil, nevrací.
5.9. V případě, že kupujícímu vznikl nárok na dopravu zdarma, např. dosažením určité cenové výše objednávky, u které je avizována doprava zdarma nebo zakoupením určitého zboží, ke kterému je nabízena doprava zdarma, a kupující provede částečné odstoupení od kupní smlouvy, (tzn. vrátí pouze část z objednaného zboží, některé zboží si ponechá), v jehož důsledku není u zbývající části objednávky splněna podmínka dopravy zdarma, má prodávající právo tuto dopravu naúčtovat a případně ji jednostranně započíst a to ve výši, kterou by kupující zaplatil, pokud by si objednal pouze zboží, které si ponechal.
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.11. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje především na erotické zboží, spodní prádlo, plavky apod., u kterého došlo k porušení originálního obalu, případně pečeti (pokud je zboží nebo jeho obal opatřeno pečetí).
Prosíme, musíte brát na vědomí, že erotické zboží, spodní prádlo, plavky apod., jsou svým charakterem velmi specifické zboží a nemohou být hlavně z hygienických důvodů vráceny nebo vyměněny. Zboží bez obalu nebo s porušeným obalem je dále neprodejné. Jako zákazník byste také jistě nechtěli, aby Vám bylo prodáno a doručeno zboží bez obalu nebo dokonce použité.
5.12. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

6. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu přepravce, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky v dokumentu "Doručení zboží a způsoby platby" v sekci  Převzetí zboží od přepravní služby.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 21177 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží kupující zboží převzal:
     7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce      
     popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
     7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
     7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
     7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
     7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená ve čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobné jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 – Vinohrady, 120 00), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit "Reklamační řád" prodávajícího.
7.7 Práva a povinnosti ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího se nevztahují na dárky poskytnuté zdarma kupujícímu. Poskytne-li prodávajícímu kupujícímu dárek zdarma a kupující tento dárek přijme, jeho přijetím se kupující vzdává práva uplatňovat na prodávajícím odpovědnost za vady, včetně záruční odpovědnosti.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolou provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Správce osobních údajů
9.1.1. Správce osobních údajů společnost SYNKRONIZED s.r.o., se sídlem Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27168646, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 101534 (dále jen „správce“/„zpracovatel“/ „společnost“) prohlašuje, že veškeré údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 777 333 309; E-mail: shop@eva-s.eu
9.1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů"), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
9.1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese "www.eva-s.eu"

9.2. Získávání údajů, zpracovávané údaje a účely zpracování osobních údajů
9.2.1 Pokud jsme od subjektu údajů získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

 • subjekt údajů objednal zboží či služby na našich webových stránkách nebo pomocí e-mailu;
 • subjekt údajů se přihlásil k odběru našeho newsletteru;
 • subjekt údajů chce využívat funkci Hlídací pes - zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost;
 • subjekt údajů nás kontaktoval pomocí našeho kontaktního formuláře;
 • subjekt údajů používá naše webové stránky.

9.2.2. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje. Osobním údajem je jakákoliv informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost SYNKRONIZED s.r.o., schopná identifikovat. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

9.2.3 Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např.:jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo nebo datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení;
 • kontaktní údaje, jako např.: adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociální sítě;
 • další údaje: jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové stránky a další obdobné informace.

9.2.4.  Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi subjektem údajů a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy a podobně;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), poštou nebo prostřednictvím telefonního hovoru
 • Účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy
 • Personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracováním mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. O organizace a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 
 • Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti webových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na webových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientů relevantní obsah;
 • Zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu. Oprávněným zájmem je také zpracovaní pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečností sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 

9.3. Správa a zpracování osobních údajů
9.3.1 Osobní údaje zpracováváme na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, na kterou subjekt údajů správci případně udělil souhlas. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
9.3.2 Osobní údaje subjektu jsou správcem v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvností internetových stránek.
9.3.3 Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, institucím zajišťující platební styk, orgánům státní moci, nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. 
9.3.4 Příjemci osobních údajů jsou také osoby a zpracovatelé:
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- Poskytovatel přepravní služby Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
- Poskytovatel přepravní služby Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Poskytovatel přepravní služby Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
c) zajišťující marketingové služby.
- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
d) zajišťující zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
- Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
- Poskytovatel služby Zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
9.3.5 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

9.4. Práva subjektu údajů
9.4.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
9.4.1.1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má práce za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.4.1.2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobních údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování.
9.4.1.3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
9.4.1.4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
9.4.1.5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
4.1.6. Právo vznést námitku proto zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem / důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů, právy nebo svobodami.
9.4.1.7. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

9.5. Podmínky zabezpečení osobních údajů
9.5.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
9.5.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.
9.5.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.6. Soubory Cookies
9.6.1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, si Vás dovolujeme informovat, že tyto webové stránky využívají pro svojí činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
9.6.2. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk, nastavení prohlížeče a preference. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies činí uživatelský zážitek více efektivní a slouží také k rozlišování jednotlivých uživatelů, umožňují lepší využití naší webové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměr každá webová stránka na světě.
9.6.3. Na webových stránkách správce může využívat relační (tedy dočasné) soubory cookies, které nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení našich webových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory smažou. Dále může správce na webových stránkách využívat trvalé soubory cookies, které nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naší webovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňuji přizpůsobit naše webové stránky Vašim potřebám.
9.6.4. Cookies, které využívají webové stránky, jsou následující:
1. cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně naší webové stránky; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

 • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webové stránce a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

2. cookies třetích stran - tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména naší webové stránky, a to i když se nacházíte na našich webových stránkách; tyto cookies nám umožňují analyzovat náší webovou stránku a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webových stránkách i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náše webové stránky využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

∗tyto cookies zatím nevyužíváme
9.6.5. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících odkazech:

Pokud použití souborů cookies nepovolíte , některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
9.6.6. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek  využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak naše webové stránky používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránka vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Google - naše webové stránky využívají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc
 • Facebook

9.6.7. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu; nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje. 

9.7. Informace a otázky
9.7.1. Subjekt údajů, který má dotazy nebo požadavky související se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti nebo nejasnosti týkající se těchto informací, nás může kontaktovat emailem: shop@eva-s.eu nebo písemně na adrese: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, 120 00 Praha 2. 
9.7.2. Subjekt údajů obdrží odpověď v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Součástí každé žádosti musí být jednoznačné ověření totožnosti osoby, která zaslala požadavek (např. úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že je subjektem požadovaných údajů. V případě, že Váš dotaz nemůžete jednoznačně ověřit, bude následně nutné osobní schůzky, kde dojde k ověření totožnosti tazatele a následně budou předány odpovědi na Vaše dotazy.
9.8. Závěrečná ustanovení
9.8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
9.8.2. S těmito podmínkami subjekt údajů souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
9.8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poskytl. 

10. DORUČOVÁNÍ
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2. Zpráva je doručena:
10.2.1 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
10.2.2    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
10.2.3      v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
10.2.3      v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem tzn. platnými zákony České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, adresa elektronické pošty shop@eva-s.eu, telefon +420 777 333 309

V Praze dne 29. 4. 2024

Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 29. 4. 2023

Archiv VOP
Všeobecné obchodní podmínky platné do 4. 6. 2023 - pdf.

Všeobecné obchodní podmínky platné do 28.4.2024 - pdf.