ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (GDPR) są wydawane przez administratora, aby kupujący był wystarczająco poinformowany, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki czas, kto będzie miał do nich dostęp i jakie są prawa kupującego. Te zasady ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich danych osobowych gromadzonych przez administratora, niezależnie od tego, czy są zbierane w celu wypełnienia stosunku umownego, zobowiązania prawnego, uzasadnionego interesu lub zgody.

1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych jest SYNKRONIZED sp. z o.o., z siedzibą ul. Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, numer REGON: 27168646, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 101534 (zwana dalej „administrator“/„przetwórca“/ „firma“). Administrator oświadcza, że ​​wszystkie dane przetwarzane przez administratora są ściśle poufne. Administrator traktuje je zgodnie z prawem krajowym i unijnym w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
SYNKRONIZED sp. z o.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
Numer telefonu: +420 777 333 309; adres e-mail: shop@eva-s.eu

1.2 Administrator zbiera, przechowuje i wykorzystuje Państwa dane osobowe w rozumieniu ustawy nr 110/2019 Dz. U., o przetwarzaniu danych osobowych (dalej „ustawa o przetwarzaniu danych osobowych”), konkretnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 4. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /ES (dalej tylko „rozporządzenie GDPR”). Poszczególne cele, dla których administrator przetwarza dane osobowe, są dalej zdefiniowane.

1.3 Administrator zbiera te dane osobowe i za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem "www.eva-s.eu"

2. Gromadzenie danych, przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych osobowych

2.1 Jeżeli od podmiotu danych otrzymaliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stało się to w jednym z następujących celów:

 • podmiot danych zamówił towar czy usługi na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem e-maila;
 • podmiot danych zapisał się do odbioru newslettera;
 • podmiot danych chce skorzystać z funkcji "pilnowanie produktu" - wysyłanie powiadomienia e-mail, gdy tylko stan magazynowy ulegnie zmianie;
 • podmiot danych skontaktował się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego;
 • podmiot danych korzysta z naszej strony internetowej.

2.2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej, którą firma SYNKRONIZED sp. z o.o. jest w stanie zidentyfikować. Jeżeli dojdzie do zmiany danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

2.3 Dane osobowe to przede wszystkim (ale nie tylko):

 • dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, pesel lub data urodzenia, NIP, REGON, miejsce zamieszkania, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adres do faktury, dane bankowe;
 • dane kontaktowe, takie jak np.: miejsce zamieszkania (lub adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail, adresy sieci społecznościowych;
 • inne dane: takie jak informacje uzyskane za pomocą plików cookie, adres IP (identyfikator sieciowy), w tym typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba wejść na stronę internetową i inne podobne informacje

2.4  Cele przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja stosunku umownego oznacza: stosunki między podmiotem danych i administratorem powstałe na podstawie zamówienia, rejestracji, na podstawie zawartej umowy itd.;
 • Wysyłanie ofert biznesowych oraz oferta produktów i usług oznacza: wysyłanie ofert biznesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem), pocztą lub telefonicznie;
 • Cele rachunkowo-podatkowe oznaczają: prowadzenia księgowości w rozumieniu przepisów księgowych i podatkowych;
 • Personalna, administracja płac oznacza: zawieranie umów o pracę, realizacja płac, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z ustawą nr 262/2006 Dz. U., Kodeks pracy, nr 582/1991 Dz. U., organizacja i realizacja zabezpieczenia społecznego, nr 48/1997 Dz. U., O publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw z tym związanych;
 • Cele statystyczne oznaczają: zanonimizowane wykrywanie ruchu na stronie, monitorowanie ilości przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie internetowej, rodzaju urządzenia, z którego wchodzicie na serwis. Zbieramy dane, aby podnosić jakość świadczonych usług i oferować klientom odpowiednie treści;
 • Wyświetlanie reklam to: wyświetlanie reklam w serwisie internetowym na podstawie statystycznie określonych preferencji klientów;
 • Uzasadniony interes oznacza: skuteczną obronę w przypadku sporu. Istnieje również prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu w celu zapobiegania oszustwom (np. ocena ryzyka związanego z zawieraniem umów), marketingu bezpośredniego (np. oferowania odpowiednich usług obecnym klientom), przekazywania danych osobowych w ramach grupy firm do wewnętrznych celów administracyjnych, zgłaszania przestępstw i przekazywania danych osobowych do odpowiednich organów, zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji. Ta lista jest tylko przykładem;
 • Pełnienie innych zobowiązań prawnych oznacza: dostarczanie informacji organom aktywny w postępowaniach karnych, przekazywanie informacji innym organom publicznym i tym podobne.

3. Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych

3.1 Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do zapewnienia wszelkich praw i obowiązków wynikających ze wzajemnych działań prawnych, przynajmniej przez okres realizacji zamówienia, handlu, usług itp., a także przez okres, na jaki osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę administratorowi. W przypadku cofnięcia zgody nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. W przeciwnym razie czas przetwarzania wynika z celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane lub jest określony przepisami prawa.

3.2 Dane osobowe podmiotu są administratorem przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Administrator jest uprawniony do automatycznego przetwarzania niektórych informacji, na przykład do tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie.

3.3 Wszelkie dane osobowe pozyskane od klientów wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. W zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub innych obowiązków jesteśmy uprawnieni do przekazywania  danych osobowych klienta innym osobom, takim jak przewoźnicy, instytucje płatnicze, organy państwowe lub inne osoby zaangażowane w wykonanie umowy lub naszych zobowiązań.

3.4 Odbiorcami danych osobowych są również osoby i podmioty:

a) zaangażowane w dostawę towarów / świadczenie usług / realizację płatności w ramach umowy
- Dostawca usług transportowych Zásilkovna s.r.o., z siedzibą Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praga 9
- Dostawca usług transportowych Uloženka s.r.o., z siedzibą na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praga 4

b) zapewniające świadczenie usług obsługi sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,

c) zapewniające świadczenie usług marketingowych
- Dostawca usług Faceboook Ads, obsługiwany przez Facebook Inc., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Dostawca usługGoogle AdWords, obsługiwany przez Google Inc., pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
- Dostawca usług Sklik, obsługiwanej przez Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00, Praga 5

d) zapewniające wysyłanie ankiet w celu określenia zadowolenia klienta
- Dostawca usługi Heureka, obsługiwanej przez Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą pod adresem Karolinská 650/1, 186 00, Praga 8-Karlín
- Dostawca usług Zboží.cz, obsługiwanych przez Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00, Praga 5

3.5 Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

4. Prawa podmiotu danych 

4.1 Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa wynikające z przepisów prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie. Chodzi o:

4.1.1 Prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z którym masz prawo do uzyskania informacji od administratora, czy administrator przetwarza twoje dane osobowe. Administrator jest zobowiązany do udzielenia ci tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy art. 15 rozporządzenia GDPR. Administrator ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

4.1.2 Prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z którym masz prawo do żądania edytowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych. Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo żądać ich usunięcia. Jeżeli nie chcesz żądać usunięcia danych osobowych, a jedynie czasowo ograniczyć ich przetwarzanie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania.

4.1.3 Prawo do żądania wyjaśnień, jeśli podejrzewasz, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest niezgodne z prawem;

4.1.4 Prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

4.1.5 Więcej informacji na temat prawa do przenoszenia danych, tj. prawa do uzyskania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przekazanych administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, można uzyskać w art. 20 GDPR;

4.1.6 Prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Administrator zaprzestaje przetwarzanie bez zbędnej zwłoki, chyba że wykaże, że istnieje prawnie uzasadniony interes / powód przetwarzania, który przeważa nad interesem osoby, której dane dotyczą, jej prawami lub wolnościami.

4.1.7 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

5. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

5.1 Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

5.2 Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności zabezpieczenia dokumentów fizycznych, zabezpieczenia techniczne repozytoriów danych, szyfrowanie, programy antywirusowe, kopie zapasowe i inne.

5.3 Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

Używamy również pliki cookie

6. Pliki cookie
6.1 Zgodnie z postanowieniami art. 89 ustawy nr 127/2005 Dz. U., o komunikacji elektronicznej informujemy, że strony te wykorzystują do swojej działalności pliki cookie, tj. przetwarzamy Państwa pliki cookies, w tym stałe.

6.2 Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które witryna wysyła do Państwa przeglądarki. Umożliwiają one stronie internetowej zapisywanie informacji o Państwa wizycie, takich jak wybrany język, ustawienia przeglądarki i preferencje. Kolejna wizyta na stronie może być dla Państwa łatwiejsza i przyjemniejsza. Pliki cookie są ważne, ponieważ bez nich przeglądanie Internetu byłoby znacznie trudniejsze. Pliki cookie usprawniają doświadczenie użytkownika, a także służą do rozróżnienia poszczególnych użytkowników, umożliwiają lepsze korzystanie z naszej strony internetowej i dostosowanie jej zawartości do Państwa potrzeb. Pliki cookie są używane przez prawie każdą witrynę internetową na świecie.

6. 3 Na stronie internetowej administrator może stosować sesyjne (czyli tymczasowe) pliki cookie, które pozwalają nam na powiązanie Państwa indywidualnych czynności podczas przeglądania naszej strony. Po otwarciu okna przeglądarki te pliki są aktywowane i dezaktywowane po zamknięciu okna przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i wszystkie te pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto administrator serwisu może wykorzystywać stałe pliki cookie, które pomagają nam zidentyfikować Państwa komputer w przypadku ponownego odwiedzenia naszego serwisu. Kolejną zaletą stałych plików cookie jest to, że pozwalają nam dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb.

6.4 Pliki cookie używane przez witrynę internetową to:

1. pliki cookie administratora - te pliki cookie są przypisane do domeny naszego serwisu; są to niezbędne i wydajnościowe pliki cookie, mogą być tymczasowe lub trwałe;

 • niezbędne pliki cookies - umożliwiają poruszanie się po serwisie i korzystanie z podstawowych funkcji, w żaden sposób nie identyfikują klienta i nie chodzi o dane osobowe;
 • wydajnościowe pliki cookies - służą do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba odwiedzin, czas spędzony na interfejsie WWW itp.); dane uzyskane przez te pliki cookie są anonimowe;

2. pliki cookie stron trzecich - te pliki cookie są przypisane do innej domeny niż domena naszej witryny, nawet jeśli jesteście na naszej stronie; te pliki cookie pozwalają nam analizować naszą stronę internetową i wyświetlać dostosowane reklamy; są to funkcjonalne pliki cookie oraz ukierunkowane i reklamowe pliki cookie;

 • funkcjonalne pliki cookie - służą do personalizacji treści poprzez zapamiętanie danych logowania, geolokalizacji itp.; mogą prowadzić do zbierania i przetwarzania danych osobowych;
 • ukierunkowane i reklamowe pliki cookie - wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam na stronach internetowych i poza nimi; za ich pośrednictwem mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Możemy udostępniać informacje o tym, w jaki sposób korzystacie z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie sieci społecznościowych, reklamowym i analitycznym.

 nie używamy jeszcze tych plików cookie

6.5 Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie w ustawieniu wstępnym. Przeglądarki internetowe zazwyczaj obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień Państwa przeglądarki prawdopodobnie możesz ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć obsługę poszczególnych plików cookie. Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawienia preferencji dotyczących plików cookie można znaleźć pod poniższymi linkami:

Jeśli nie zezwolisz na używanie plików cookie, niektóre funkcje i strony mogą nie działać tak, jak powinny.

6.6 Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na stronie. Udostępniamy informacje o tym, w jaki sposób korzystacie z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na połączenie następujących usług:

 • Google - nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics i ewentualnie innych usług świadczonych przez Google, Inc.
 • Facebook

6.7 Aby wyświetlać ukierunkowane reklamy w ramach reklam i sieci społecznościowych na innych stronach internetowych, przekazujemy dane o Państwa zachowaniu na stronie tym sieciom reklamowym i społecznościowym; jednak nie przekazujemy im Państwa danych identyfikacyjnych.

7. Informacje i pytania

7.1 Osoba, której dane dotyczą, która ma pytania lub prośby związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę lub niejasności dotyczące tych informacji, może skontaktować się z nami pod adresem e-mail: shop@eva-s.eu lub pisemnie na adres: SYNKRONIZED s.r.o, Rumunská 27, 120 00 Praha 2.

7.2. Osoba, której dane dotyczą, otrzyma odpowiedź w ustawowym terminie 30 dni. Każdy wniosek musi zawierać wyraźną weryfikację tożsamości osoby, która wysłała zapytanie (np.poprzez urzędowo zweryfikowany podpis) w celu udowodnienia, że ​​jest ona podmiotem żądanych danych. W przypadku, gdy nie możesz jednoznacznie zweryfikować swojego pytania, konieczne będą wówczas osobiste spotkania, podczas których zweryfikowana zostanie tożsamość pytającego, a następnie przekazane zostaną odpowiedzi na pytania.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że ​​zapoznała się z warunkami polityki ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

8.2 Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na te warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę, potwierdza, że ​​zapoznała się z warunkami zasad ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

8.3 Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję warunków zasad ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle nową wersję regulaminu na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą.

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.