VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Obchodné podmienky spoločnosti SYNKRONIZED s.r.o., so sídlom Rumunská 14/27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČO 27168646, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na registrovom súde v Prahe oddiel C, vložka 101534, ( ďalej ako " predávajúci " ) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na internetovej adrese www.eva-s.eu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v zmysle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. (Ďalej ako "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti a / alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke na internetovej adrese www.eva-s.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.eva-s.eu (ďalej ako "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.3. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom sa rozumie osoba uvedená v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.
1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť či doplňovať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej ako "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.
2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej pre účely objednanie tovaru a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Správca údajov je povinný spracovať iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s týmto zákonom. Ak je to nevyhnutné, osobné údaje aktualizuje. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní používateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadne osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do používateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do používateľského účtu kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru nákladov na navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, predovšetkýminformácie o: 
3.4.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíkawebového rozhrania obchodu) 
3.4.2 kupujúcim požadované predávajúcim; 
3.4.3 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 
3.4.4 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru V objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jehododaním (ďalej spoločne ako "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté prizadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a ich neoddeliteľnými súčasťami, ktorými sú ich prílohy "Reklamačný poriadok" a "Doručenie tovaru a spôsoby platby" "Prevzatie tovaru od prepravnej služby"a s ich obsahom, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom k okamihu odoslania objednávky.
3.6. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej ako "elektronická adresa kupujúceho"). Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenie objednávky na elektronickú adresu kupujúceho .
3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť podľa svojho uváženia s kupujúcim akoukoľvek kúpnu zmluvu.
4.0. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní obchodu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok dostupné na webovej stránke a nazvané ako "Doručenie tovaru a spôsoby platby".
4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.9 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené v všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovaru, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kde nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci spotrebiteľ právo v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote do 14. dňa od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim na webových stránkach predávajúceho www.eva-s.eu - TU alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho  shop@eva-s.eu.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.5. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti nákupnú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.9. S výnimkou prípadov, keď sa výslovne odsúhlasí odstúpenie, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodanie tovaru alebo služieb, ktorých náklady závisia od rozdielov na finančných trhoch bez ohľadu na vôľu obchodníka a ktoré sa môžu vyskytnúť počas ochrannej lehoty,
c) o dodávke alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od presunov finančných trhov nezávisle od vôle podnikateľa,
d) o dodanie tovaru, ktoré bolo upravené, ako si to spotrebiteľ želá alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nezvratne zmiešaný s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonávané na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to neplatí v prípade následného vykonania nevyžiadaných opráv alebo dodania iných náhradných dielov, ako sú požadované opravy,
g) o dodávke tovaru v uzavretých obaloch, ktoré spotrebiteľ odstránil z obalu a z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený,
h) o dodávke zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak porušili svoje pôvodné obaly,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovanie, dopravě, stravovanie alebo činnosti vo voľnom čase, ak dodávateľ poskytne takéto služby v stanovenej lehote,
k) verejnou dražbou podľa zákona o verejných dražbách alebo
l) o dodánie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje predovšetkým na erotický tovar, spodnú bielizeň, plavky apod., u ktorého došlo k porušeniu originálneho obalu, prípadne pečate (ak je tovar alebo jeho obal opatren pečaťou).
Prosíme, musíte brať na vedomie, že erotický tovar, spodná bielizeň, plavky apod., sú svojím charakterom veľmi špecifické tovary a nemôžu byť hlavne z hygienických dôvodov vrátené alebo vymenené. Tovar bez balenia alebo s poškodeným obalom je nepredajné. Ako zákazník byste tiež nechceli, aby Vám bol predán alebo dodán tovar bez balenia alebo dokonca použitý.
5.10. V prípade, že kupujúci je podnikateľom, uplatnia sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, o odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6. DOPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU
6.1. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto druhom prepravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, podľa kúpnej zmluvy je kupujúci povinný prevziať tovar po doručení.
6.3. Ak je z dôvodu potreby kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo akýmkoľvek iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodávkou tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu. Podpisom dodacieho listu dopravcu, kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru je v súlade so všetkými zmluvnými podmienkami a akékoľvek následné reklamácie týkajúce sa porušenia zásielky nemožno brať do úvahy. V prípade porušenia obalu, ktorý uvádza neoprávnený vstup do zásielky, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu.
6.5. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v preprave tovaru sa riadia osobitnými dodacími podmienkami v dokumente "Doručenie tovaru a spôsoby platby" v sekcii Prevzatie tovaru od prepravnej služby.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 21177 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634 / 1992Sb., o ochrane spotrebiteľa, vo znenie neskorších predpisov).
7.2 Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci je predovšetkým zodpovedný kupujúcemu, že v čase kúpy a prevzatí tovaru:
                7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.
                7.2.2. tovar zodpovedá účelu, na ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa obvykle používajú tovary tohto druhu.
                7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
                7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
                7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobné jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.
7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť "Reklamačný poriadok" predávajúceho.
7.7 Práva a povinnosti ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho sa nevzťahujú na darčeky poskytnuté zdarma kupujúcemu. Ak poskytne predávajúcemu kupujúcemu darček zdarma a kupujúci tento darček prijme, jeho prijatím sa kupujúci vzdáva práva uplatňovať na predávajúcim zodpovednosť za vady, vrátane záručnej zodpovednosti.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
8.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
8.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolou vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.8. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Správca osobných údajov
9.1.1 Správca osobných údajov spoločnosť SYNKRONIZED s.r.o., so sídlom Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27168646, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 101534 (ďalej len "správca" / "spracovateľ" / "spoločnosť") vyhlasuje, že všetky údaje spracúvané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.
Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
Telefón: +420 777 333 309; E-mail: shop@eva-s.eu
9.1.2 Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len "zákon o spracovaní osobných údajov"), resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR"). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, sú ďalej vymedzené
9.1.3 Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich webových stránok na adrese www.eva-s.eu. 

9.2. Získavanie údajov, spracovávané údaje a účely spracovania osobných údajov
9.2.1 Ak sme od subjektu údajov získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledovných účelov:

 • subjekt údajov objednal tovar či služby na našich webových stránkach alebo pomocou e-mailu; 
 • subjekt údajov sa prihlásil k odberu nášho newsletteru; 
 • subjekt údajov chce využívať funkciu Strážny pes - zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení Skladovosť; 
 • subjekt údajov nás kontaktoval pomocou nášho kontaktného formulára; 
 • subjekt údajov používa naše webové stránky. 

9.2.2 Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje.
Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť SYNKRONIZED s.r.o., schopná identifikovať. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.
9.2.3 Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr.: Meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo alebo dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, bankové spojenie; 
 • kontaktné údaje, ako napr.: adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa, adresy na sociálne siete; 
 • ďalšie údaje: ako napr.: informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové stránky a ďalšie podobné informácie. 


9.2.4 Účely spracovania osobných údajov

 • Plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom vzniknutý na základe objednávky, registrácia, na základe uzatvorenej zmluvy a podobne; 
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), poštou alebo prostredníctvom telefónneho hovoru 
 • Účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy 
 • Personálne, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovaním miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, č. 582/1991 Zb. O organizácie a realizácie sociálneho zabezpečenia, č. 48/1997 Zb. O verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 • Štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti webových stránok, ďalej monitoring počtu prehratí stránok, času stráveného na webových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientov relevantný obsah; 
 • Zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka; 
 • Oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. Posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. Ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento výpočet je len príkladný; 
 • Plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne. 


9.3. Správa a spracovanie osobných údajov
9.3.1 Osobné údaje spracovávame na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúce zo vzájomného právneho konanie, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonanie obchodu, zariadenia služby a pod., Ďalej po dobu, na ktorú subjekt údajov správcovi prípadne udelil súhlas. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.
9.3.2 Osobné údaje subjektu sú správcom v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosťou internetových stránok.
9.3.3 Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, inštitúciám zaisťujúce platobný styk, orgánom štátnej moci, alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností.
9.3.4 Príjemcovia osobných údajov sú tiež osoby a spracovatelia:
a) podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy
- Poskytovateľ prepravnej služby Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Poskytovateľ prepravnej služby Uloženka s.r.o., so sídlom na hrebeni II 1718/8, 140 00 Praha 4
b) zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
c) zaisťujúce marketingové služby.
- Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
d) zaisťujúce zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
- Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin
- Poskytovateľ služby Zboží.cz, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
3.5 Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

9.4. Práva subjektu údajov
9.4.1 Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktorá pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:
9.4.1.1 Právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutia informácií požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
9.4.1.2 Právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenia spracovania.
9.4.1.3 Právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;
9.4.1.4 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
9.4.1.5 Právo na prenosnosť údajov, tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu údajov a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;
9.4.1.6 Právo namietať preto spracovanie osobných údajov, ktoré sú spracované na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom dotknutej osoby, právami alebo slobodami.
9.4.1.7 Právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

9.5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
9.5.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
9.5.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.
9.5.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

9.6. Súbory Cookies
9.6.1 V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, si Vás dovoľujeme informovať, že tieto webové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.
9.6.2 Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú webovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk, nastavenia prehliadača a preferencie. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšie a príjemnejšie. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies činí užívateľský zážitok viac efektívne a slúži aj na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, umožňujú lepšie využitie našej webovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám. Súbory cookies používa takmer každá webová stránka na svete.
9.6.3 Na webových stránkach prevádzkovateľ môže využívať relačné (teda dočasné) súbory cookies, ktoré nám umožňujú prepojovať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie našich webových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú. Ďalej môže správca na webových stránkach využívať trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu webovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše webové stránky Vašim potrebám.
9.6.4 Cookies, ktoré využívajú webové stránky, sú nasledujúce:
1. cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne našej webovej stránky; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

 • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovej stránke a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje; 
 • výkonnostné cookies - slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné; 
2. cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, a to aj keď sa nachádzate na našich webových stránkach; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náša webovú stránku a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies; *
 • funkčné cookies - slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie pod .; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov; 
 • cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webových stránkach aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako naše webové stránky využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz. * 

* tieto cookies zatiaľ nevyužívame

9.6.5 Väčšina prehliadačov cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:


Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.

9.6.6 K personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze návštevnosti webových stránok využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránka vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:

 • Google - naše webové stránky využívají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc 
 • Facebook 

9.6.7 Kvôli zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe; neposkytujeme im však Vaše identifikačné údaje.

9.7. Informácie a otázky
9.7.1 Subjekt údajov, ktorý má otázky alebo požiadavky súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany spoločnosti alebo nejasnosti týkajúce sa týchto informácií, nás môže kontaktovať emailom: shop@eva-s.eu alebo písomne na adrese: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, 120 00 Praha 2.
9.7.2 Subjekt údajov dostane odpoveď v zákonnej lehote 30-tich dní. Súčasťou každej žiadosti musia byť jednoznačné overenie totožnosti osoby, ktorá poslala požiadavku (napr. Úradne overeným podpisom) na preukázanie, že je subjektom požadovaných údajov. V prípade, že Vaša otázka nemôžete jednoznačne overiť, bude následne potrebné osobné schôdzky, kde dôjde k overeniu totožnosti anketára a následne budú odovzdané odpovede na Vaše otázky.

9.8. Záverečné ustanovenia
9.8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára subjekt údajov potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami zásad ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.
9.8.2 S týmito podmienkami subjekt údajov súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami zásad ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.
9.8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú subjekt údajov poskytol.

10. DORUČOVANIE
10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

                10.2.1 v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
                10.2.2 v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
                10.2.3 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku                                                              prevziať) zásielku prevziať,
                10.2.4 v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom tzn. platnými zákonmi Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty shop@eva-s.eu, telefón +420 777 333 309.

Vo Prahe dňa 28.5.2018

 Tieto obchodné podmienky platia a sú účinné od 28.5.2018