PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme pravidlá ochrany osobných údajov


Tieto Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zozbierané správcom, či už boli zhromaždené na účel plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.

1. Správca osobných údajov

1.1 Správca osobných údajov spoločnosť SYNKRONIZED s.r.o., so sídlom Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27168646, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 101534 (ďalej len "správca" / "spracovateľ" / "spoločnosť") vyhlasuje, že všetky údaje spracúvané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
Telefón: +420 777 333 309; E-mail: shop@eva-s.eu

1.2 Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len "zákon o spracovaní osobných údajov"), resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR"). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, sú ďalej vymedzené

1.3 Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich webových stránok na adrese "www.eva-s.eu"


2. Získavanie údajov, spracovávané údaje a účely spracovania osobných údajov


2.1 Ak sme od subjektu údajov získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledovných účelov:

 • subjekt údajov objednal tovar či služby na našich webových stránkach alebo pomocou e-mailu;
 • subjekt údajov sa prihlásil k odberu nášho newsletteru;
 • subjekt údajov chce využívať funkciu Strážny pes - zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení Skladovosť; 
 • subjekt údajov nás kontaktoval pomocou nášho kontaktného formulára; 
 • subjekt údajov používa naše webové stránky. 


2.2 Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje.
Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť SYNKRONIZED s.r.o., schopná identifikovať. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

2.3 Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr.: Meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo alebo dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, bankové spojenie; 
 • kontaktné údaje, ako napr.: adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa, adresy na sociálne siete; 
 • ďalšie údaje: ako napr.: informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové stránky a ďalšie podobné informácie. 

2.4 Účely spracovania osobných údajov

 • Plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom vzniknutý na základe objednávky, registrácia, na základe uzatvorenej zmluvy a podobne; 
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), poštou alebo prostredníctvom telefónneho hovoru 
 • Účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy 
 • Personálne, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovaním miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, č. 582/1991 Zb. O organizácie a realizácie sociálneho zabezpečenia, č. 48/1997 Zb. O verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 • Štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti webových stránok, ďalej monitoring počtu prehratí stránok, času stráveného na webových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientov relevantný obsah; 
 • Zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka; 
 • Oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. Posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. Ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento výpočet je len príkladný; 
 • Plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne.

3. Správa a spracovanie osobných údajov

3.1 Osobné údaje spracovávame na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúce zo vzájomného právneho konanie, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonanie obchodu, zariadenia služby a pod., Ďalej po dobu, na ktorú subjekt údajov správcovi prípadne udelil súhlas. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.

3.2 Osobné údaje subjektu sú správcom v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosťou internetových stránok.

3.3 Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, inštitúciám zaisťujúce platobný styk, orgánom štátnej moci, alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností.

3.4 Príjemcovia osobných údajov sú tiež osoby a spracovatelia:

a) podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy

- Poskytovateľ prepravnej služby Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Poskytovateľ prepravnej služby Uloženka s.r.o., so sídlom na hrebeni II 1718/8, 140 00 Praha 4

b) zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

c) zaisťujúce marketingové služby.

- Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

d) zaisťujúce zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

- Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin
- Poskytovateľ služby Zboží.cz, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

3.5 Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

4. Práva subjektu údajov

4.1 Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktorá pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

4.1.1 Právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutia informácií požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

4.1.2 Právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenia spracovania.

4.1.3 Právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;

4.1.4 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;

4.1.5 Právo na prenosnosť údajov, tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu údajov a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;

4.1.6 Právo namietať preto spracovanie osobných údajov, ktoré sú spracované na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom dotknutej osoby, právami alebo slobodami.

4.1.7 Právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

5.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

5.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.

5.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Využívame tiež Cookies

6. Súbory Cookies

6.1 V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, si Vás dovoľujeme informovať, že tieto webové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.

6.2 Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú webovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk, nastavenia prehliadača a preferencie. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšie a príjemnejšie. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies činí užívateľský zážitok viac efektívne a slúži aj na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, umožňujú lepšie využitie našej webovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám. Súbory cookies používa takmer každá webová stránka na svete.

6. 3 Na webových stránkach prevádzkovateľ môže využívať relačné (teda dočasné) súbory cookies, ktoré nám umožňujú prepojovať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie našich webových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú. Ďalej môže správca na webových stránkach využívať trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu webovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše webové stránky Vašim potrebám.

6.4 Cookies, ktoré využívajú webové stránky, sú nasledujúce:

1. cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne našej webovej stránky; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

 • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovej stránke a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje; 
 • výkonnostné cookies - slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

2. cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, a to aj keď sa nachádzate na našich webových stránkach; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náša webovú stránku a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies; *

 • funkčné cookies - slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie pod .; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov; 
 • cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webových stránkach aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako naše webové stránky využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz. *

* tieto cookies zatiaľ nevyužívame

6.5 Väčšina prehliadačov cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.

6.6 K personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze návštevnosti webových stránok využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránka vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:

 • Google - naše webové stránky využívají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc 
 • Facebook

6.7 Kvôli zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe; neposkytujeme im však Vaše identifikačné údaje.

7. Informácie a otázky

7.1 Subjekt údajov, ktorý má otázky alebo požiadavky súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany spoločnosti alebo nejasnosti týkajúce sa týchto informácií, nás môže kontaktovať emailom: shop@eva-s.eu alebo písomne na adrese: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, 120 00 Praha 2.

7.2 Subjekt údajov dostane odpoveď v zákonnej lehote 30-tich dní. Súčasťou každej žiadosti musia byť jednoznačné overenie totožnosti osoby, ktorá poslala požiadavku (napr. Úradne overeným podpisom) na preukázanie, že je subjektom požadovaných údajov. V prípade, že Vaša otázka nemôžete jednoznačne overiť, bude následne potrebné osobné schôdzky, kde dôjde k overeniu totožnosti anketára a následne budú odovzdané odpovede na Vaše otázky.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára subjekt údajov potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami zásad ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.

8.2 S týmito podmienkami subjekt údajov súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami zásad ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.

8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú subjekt údajov poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.