ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů


Tyto Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění  smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

1. Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů společnost SYNKRONIZED s.r.o., se sídlem Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27168646, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 101534 (dále jen „správce“/„zpracovatel“/ „společnost“) prohlašuje, že veškeré údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 777 333 309; E-mail: shop@eva-s.eu

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů"), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese "www.eva-s.eu"

2. Získávání údajů, zpracovávané údaje a účely zpracování osobních údajů

2.1 Pokud jsme od subjektu údajů získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

 • subjekt údajů objednal zboží či služby na našich webových stránkách nebo pomocí e-mailu;
 • subjekt údajů se přihlásil k odběru našeho newsletteru;
 • subjekt údajů chce využívat funkci Hlídací pes - zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost;
 • subjekt údajů nás kontaktoval pomocí našeho kontaktního formuláře;
 • subjekt údajů používá naše webové stránky.

2.2 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje. Osobním údajem je jakákoliv informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost SYNKRONIZED s.r.o., schopná identifikovat. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

2.3 Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např.:jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo nebo datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení;
 • kontaktní údaje, jako např.: adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociální sítě;
 • další údaje: jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové stránky a další obdobné informace.

2.4  Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi subjektem údajů a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy a podobně;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), poštou nebo prostřednictvím telefonního hovoru
 • Účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy
 • Personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracováním mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. O organizace a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 
 • Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti webových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na webových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientů relevantní obsah;
 • Zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu. Oprávněným zájmem je také zpracovaní pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečností sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 

3. Správa a zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje zpracováváme na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, na kterou subjekt údajů správci případně udělil souhlas. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

3.2 Osobní údaje subjektu jsou správcem v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvností internetových stránek.

3.3 Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, institucím zajišťující platební styk, orgánům státní moci, nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. 

3.4 Příjemci osobních údajů jsou také osoby a zpracovatelé:

a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- Poskytovatel přepravní služby Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
- Poskytovatel přepravní služby Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Poskytovatel přepravní služby Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4

b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

c) zajišťující marketingové služby.
- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

d) zajišťující zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
- Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
- Poskytovatel služby Zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

3.5 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

4. Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.1.2 Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobních údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování.

4.1.3 Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 Právo vznést námitku proto zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem / důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů, právy nebo svobodami.

4.1.7 Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

5.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.

5.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Využíváme také Cookies
Cookies na stránkách Eva's shop

6. Soubory Cookies

6.1 V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, si Vás dovolujeme informovat, že tyto webové stránky využívají pro svojí činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

6.2 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk, nastavení prohlížeče a preference. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies činí uživatelský zážitek více efektivní a slouží také k rozlišování jednotlivých uživatelů, umožňují lepší využití naší webové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměr každá webová stránka na světě.

6. 3 Na webových stránkách správce může využívat relační (tedy dočasné) soubory cookies, které nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení našich webových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory smažou. Dále může správce na webových stránkách využívat trvalé soubory cookies, které nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naší webovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňuji přizpůsobit naše webové stránky Vašim potřebám.

6.4 Cookies, které využívají webové stránky, jsou následující:

1. cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně naší webové stránky; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

 • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webové stránce a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

2. cookies třetích stran - tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména naší webové stránky, a to i když se nacházíte na našich webových stránkách; tyto cookies nám umožňují analyzovat náší webovou stránku a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webových stránkách i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náše webové stránky využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

∗tyto cookies zatím nevyužíváme

6.5 Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících odkazech:

Pokud použití souborů cookies nepovolíte , některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

6.6 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek  využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak naše webové stránky používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránka vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Google - naše webové stránky využívají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc
 • Facebook

6.7 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu; nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje. 

7. Informace a otázky

7.1 Subjekt údajů, který má dotazy nebo požadavky související se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti nebo nejasnosti týkající se těchto informací, nás může kontaktovat emailem: shop@eva-s.eu nebo písemně na adrese: SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, 120 00 Praha 2. 

7.2 Subjekt údajů obdrží odpověď v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Součástí každé žádosti musí být jednoznačné ověření totožnosti osoby, která zaslala požadavek (např. úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že je subjektem požadovaných údajů. V případě, že Váš dotaz nemůžete jednoznačně ověřit, bude následně nutné osobní schůzky, kde dojde k ověření totožnosti tazatele a následně budou předány odpovědi na Vaše dotazy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8.2 S těmito podmínkami subjekt údajů souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poskytl. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.